Pelinkehityksen roolit

Pelinkehitys on useimmiten ryhmätyötä yksinäisen puurtamisen sijaan. Ryhmässä jokaisella on omat roolinsa, joiden mukaan kukin toimii. Kun kaikki kehityksen osa-alueet on hoidettu kunnolla, on myös tulos erinomainen.

Tuottaja ja julkaisija eivät välttämättä toimi niin tiiviissä yhteistyössä muun tiimin kanssa, mutta hekin ovat perillä siitä, mitä ryhmässä milloinkin tapahtuu. Sen vuoksi on tärkeää, että ainakin yksi henkilö on perillä aivan kaikesta tapahtuvasta ja pitää huolen myös muun ryhmän tiedonsaannista.

Pelin kehittäminen alkaa ideasta, jota halutaan lähteä työstämään eteenpäin. Idea voi olla yhden henkilön ajatustyön tulos, kuten esimerkiksi tunnetun suomalaispelin Angry Birdsin kohdalla. Yhden henkilön ideasta lähdettiin muokkaamaan peliä isommassa ryhmässä.

Peliala ei siis välttämättä sovellu henkilöille, jotka pitävät itsenäisestä työskentelystä ilman halua ryhmätyöskentelyyn. Pelinkehityksessä ideoita pallotellaan edestakaisin ja siten ryhmästä nousee esiin vaihtoehtoisiakin ajatuksia. Koska ala on niin monimutkainen ja laaja-alainen, muodostuu lopputulos usein pienistä osa-alueista koostamalla.

Tuottaja ja julkaisija

Tuottajan tehtävänä on ohjata koko kehitystiimiä ja pitää homma kasassa. Tuottaja myös toimii tiimin edustajana ylemmälle johdolle ja julkaisijoille. Tuottajia ovat sekä kehitystiimin sisäiset että ulkoiset tuottajat. Kehittäjille työskentelevä tuottaja on kehitystiimin sisäinen tuottaja. Tällainen tuottaja hallinnoi yleisiä asioita, kuten aikatauluttaa kehitystiimiä, raportoi edistymisestä, palkkaa tarvittaessa lisää henkilökuntaa ja määrää työntekijöitä eri tehtäviin. Julkaisijalle työskentelevä tuottaja taas on kehitystiimin ulkoinen tuottaja. Ulkoinen tuottaja hallinnoi esimerkiksi kehitystiimin edistymistä ja budjetointia.

Julkaisija on perinteisesti yritys, joka julkaisee itse tuottamansa tai jonkin muun yrityksen kehittämän pelin. Julkaisija vastaa pelin valmistumisesta ja markkinoinnista. Julkaisijan toimenkuva on laaja. Siihen kuuluu usein myös pelin lisenssien ja lokalisoinnin maksaminen, pelin manuaalin kirjoittaminen sekä graafiset elementit, joita ovat esimerkiksi pelin pakkauksen suunnitteleminen. Julkaisija rahoittaa pelejä ja haluaa minimoida riskit. Tämän vuoksi julkaisija on monesti tiiviissä yhteistyössä tuottajan kanssa. Mikäli pelillä ei ole julkaisijaa, eikä tämän taloudellista tukea, on kyseessä silloin indie-peli.

Kehitystiimin roolit

Kehitystiimi voi koostua pienistä muutamien henkilöiden ryhmistä. Siihen voi suurimmillaan kuulua myös yli sata henkilöä. Kaikki riippuu pelialan yrityksen koosta ja kyseessä olevan projektin suuruudesta. Kehitysryhmän roolit ovat suunnittelija, graafikko, ohjelmoija, kenttäsuunnittelija, ääniteknikko ja testaaja.

Yhdessä roolissa voi työskennellä useampiakin työntekijöitä. Yleensä esimerkiksi suunnittelijoita on enemmän kuin yksi. Jokaista roolia tarvitaan, sillä pelit eivät valmistu ilman kaikkien yhteistä panostusta työhön. On siis tärkeää, että yritykset panostavat kehitysryhmän ammattimaisuuteen.

Pelin kehittämisessä on useita eri vaiheita, joissa tarvitaan eri alan osaajia. Esituotanto tarkoittaa vaihetta, jolloin peliä aletaan suunnitella. Peli-idea voi tulla keneltä tahansa yrityksessä tai sen ulkopuolelta. Jos pelillä on lisenssi, on tärkeää, että peli vastaa lisenssinantajan toivomuksia.

Pelinkehityksen päävaihe on tuotanto. Sen aikana luodaan itse peli. Eniten aikaa vie ehdottomasti ohjelmointi. Se on siis peli-idean luomista pelattavaan muotoon. Kun tämä osa-alue on kunnossa, siirrytään äänituotantoon. Viimeisenä valmis peli menee testattavaksi.

Suunnittelijat ja graafikot

Pelisuunnittelija, eli designer, luo rakenteet ja säännöt, jotka muodostavat itse pelin. Kehitystiimit suosivat yleensä tapaa, jossa tiimiin nimetään johtava suunnittelija. Tämä johtava suunnittelija koordinoi muiden suunnittelijoiden työtä. Se onkin järkevää, sillä suunnittelijoita on yleensä useampia, joten on tärkeää, että jokaisen rooli on tarkkaan selvillä. Tällöin suunnittelu pysyy paremmin hallinnassa. Suunnittelijat sitovat kaikki pelin elementit, kuten tarinan, henkilöhahmot ja asetukset yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. He ovat siis vastuussa pelin mielekkyydestä.

Peligraafikko, joka tunnetaan myös nimikkeellä artist, suunnittelee ja luo pelille sen visuaalisen ilmeen. Työtä johtaa usein johtava peligraafikko. Hänen alaisuudessaan voi olla useita muitakin graafikoita. Johtava peligraafikko haluaa kuitenkin varmistua siitä, että hänen näkemystään seurataan. Johtava peligraafikko siis ohjaa koko graafikoiden tiimiä. Samalla hänen tehtäviinsä kuuluu aikatauluttaa koko projekti ja koordinoida kehitystiimiä. Johtavalla peligraafikolla on siis suuri vastuu koko pelin visuaalisesta ilmeestä. Visuaalinen ilme onkin pelin yksi tärkeimmistä asioista.

Ohjelmoija ja kenttäsuunnittelija

Peliohjelmoija on usein koulutukseltaan ohjelmistoinsinööri, jonka tehtävä on kehittää pelejä tai kehittämiseen liittyviä ohjelmistoja. Kehitystiimissä voi olla joko yksi tai useampia johtavia ohjelmoijia, jotka kehittävät pelin aloituskoodipohjan. He myös ohjaavat muuta tiimiä sekä määräävät ohjelmoijia muihin yksittäisiin tehtäviin.

Kenttäsuunnittelija taas on henkilö, joka kehittää peliin sen tilan, haasteet ja tehtävät käyttämällä tätä varten kehitettyjä ohjelmistoja. Ohjelmistot voivat olla kaupallisesti jaettavia 3D- tai 2D-suunnitteluohjelmia. Ne voivat olla myös yksittäisiin peleihin kehitettyjä kenttäsuunnitteluohjelmia.

Ääniteknikko ja testaaja

Ääniteknikko on tittelinsä mukaisesti vastuussa kaikista pelissä esiintyvistä äänistä. Näihin kuuluvat niin musiikki kuin äänitehosteetkin. Pelitestaaja puolestaan saa pelejä testattavakseen. Näin tehdään, jotta voidaan dokumentoida ohjelmiston vajaavaisuuksia laadun takaamiseksi. Testaajilta vaaditaan siis korkeaa teknologian ymmärrystä tietokoneohjelmistoista. Testaajat varmistavat, että peli toimii kuten on suunniteltu ja vastaa sille asetettuja tavoitteita esimerkiksi viihdyttävyyden suhteen. Testaamiseen kuuluvat myös lokalisointi ja yhteensopivuus erilaisilla pelialustoilla. Testaaminen on kallista, ja sen takia se tehdään vasta lähes valmiiseen lopputulokseen.

Leave a Comment